Privacybeleid, Cookies en Aansprakelijkheidsbeleid

Inhoud, informatie, afbeeldingen, logo's

De inhoud van alle communicatietools die gebruikt worden door time to Meet, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan time to Meet of rechthoudende derden. De door time to Meet verschafte informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal time to Meet de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. time to Meet kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de website en de andere communicatietools kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. time to Meet geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. time to Meet kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Persoonsgegevens

De op de website en door time to Meet gebruikte persoonsinformatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot time to Meet via info@timetomeet.be. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder voorafgaande vraag aan de gebruiker tot toelating hiervoor. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de GDPR-wetgeving van 25/06/2018 en mits voldoende bewijs van identiteit beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. time to Meet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar naar onze website wordt gesurft, of waarlangs die wordt verlaten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Wij verzamelen via de website en meer bepaald het formulier 'lid worden' administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsachtergrond en professionele situatie. Deze verwerking is noodzakelijk om de leden via telefonisch contact zo gericht mogelijk te kunnen verwelkomen, de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren, de eigenlijke activiteiten vlot te laten verlopen en in het algemeen een goed beeld te hebben van wie onze leden zijn om er ons aanbod zo goed als mogelijk op te kunnen afstemmen. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om onze nieuwsbrieven uit te sturen via e-mail. Indien iemand deze niet meer wenst te ontvangen, kan men zich onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

Door lid te worden van time to Meet geven de leden time to Meet impliciet de toelating tot het gebruik van foto- en ander beeldmateriaal dat tijdens haar activiteiten of evenementen wordt gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt ingezet voor marketing- en communicatiedoeleinden, zowel algemeen als tussen de leden en dit op diverse platformen, waaronder de eigen website, facebook en twitter. Het beeldmateriaal zal steeds op een correcte en respectvolle manier naar buiten worden gebracht. Wanneer het beeldmateriaal echter op publieke (lees: niet-besloten binnen time to Meet) media zou worden gebruikt, gebeurt dit steeds mits toestemming van de desbetreffende leden. Indien leden niet akkoord zouden zijn met bepaalde gepubliceerde foto’s of beelden waarop zijzelf getoond worden, kunnen zij te allen tijde time to Meet contacteren in het kader van de mogelijke verwijdering ervan.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en analyses te maken van bezoekertrends in het algemeen (niet in het bijzonder). De internetbrowser laat toe het gebruik van cookies te verhinderen, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt de cookies nadien van de harde schijf te verwijderen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens?

Gezien het terugkerende karakter van onze leden bewaren wij de persoonlijke gegevens in principe tot het moment waarop de leden zelf vragen om de gegevens te verwijderen. Leden van time to Meet betalen immers geen lidmaatschap en kunnen te allen tijde deelnemen ongeacht of hier meerdere jaren tussenzitten. Mogelijk moeten we ook de persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar

Onze website is niet gericht op of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en time to Meet verzamelt niet bewust informatie op onze website van personen jonger dan 18 jaar.

Klachten

Indien een van de leden van mening zou zijn dat time to Meet zijn of haar persoonsgegevens niet correct verwerkt, kan dit gemeld worden via info@timetomeet.be. time to Meet zal er vervolgens alles aan doen om dit zo snel als mogelijk recht te zetten.

© 2018 Alle rechten voorbehouden time to Meet