Algemene voorwaarden

1. Doelstelling en leden

time to Meet brengt mensen op een ongedwongen en spontane manier bij elkaar op activiteiten binnen diverse interessesferen. time to Meet is géén bemiddelings- of relatiebureau. 
 

2. Lidmaatschap en activiteitsbetalingen

time to Meet vraagt geen jaarlidmaatschap. Op elke respectievelijke maandkalender staat per activiteit vermeld wat in de prijs inbegrepen zit. Je bent lid van zodra je op eigen vraag - vaak via het invulformulier op de website - aangevraagd hebt om lid te worden en doorgaans na een telefonisch gesprek met de zaakvoerder. Aan het lidmaatschap zijn geen rechten of plichten verbonden tenzij deze die gelieerd zijn aan de eigenlijke activiteiten en hun betalingen.
 

3. Gedragscode

time to Meet draagt openheid, maturiteit, respect en betrokkenheid hoog in het vaandel. Deze waarden verwacht time to Meet ook bij haar leden terug te vinden. Indien een lid door haar/zijn ongepaste gedragingen, handelswijzen of daden, of haar/zijn mondeling of schriftelijk taalgebruik, onze organisatie of haar leden schade zou toebrengen, eigent time to Meet zich het recht toe het lidmaatschap van deze persoon voor onbepaalde tijd te schrappen en dit zonder enige terugbetaling van de op dat ogenblik betaalde activiteitsgelden. time to Meet gaat ervanuit dat dit slechts in extreme gevallen zal gebeuren. Uit respect voor de medeleden en de algemene vlotte gang van zaken, vragen wij iedereen om steeds tijdig op de activiteiten aanwezig te zijn. Zo kunnen de activiteiten effectief starten op het aangekondigde aanvangsuur. Indien je er onverwacht niet raakt of door omstandigheden vertraging hebt opgelopen, bel je naar het bij de activiteit vermelde telefoonnummer.
 

4. Reservaties, betalingen en annulaties

Op onze activiteitenkalender (per maand) wordt duidelijk vermeld wat de reservatie- en betalingsvoorwaarden zijn. Betalingen dienen onmiddellijk na inschrijving te gebeuren en volgens de uiterlijke betalingsdatum die vanuit de organisatie wordt doorgegeven samen met de betalingsinformatie. Reservaties zijn pas definitief na betaling en de eraan gerelateerde betalingsbevestiging. Betalingen van activiteiten gebeuren bij voorkeur steeds afzonderlijk per activiteit met de eraan gerelateerde referentiecode. Indien een activiteit volzet is, krijg je de kans om je op de wachtlijst te plaatsen en word je verwittigd van zodra er plaatsen vrij zijn. We raden aan enkel te reserveren wanneer je zeker bent van deelname. Annulaties kunnen uitsluitend via het e-mailadres reservaties@timetomeet.be. Annulaties die via een andere weg binnenkomen, worden beschouwd als niet-bestaand. Indien een annulatie binnen de gecommuniceerde annulatieperiode gebeurt, wordt de helft van het betaalde bedrag terugbetaald voor elk bedrag vanaf 50 euro. Bedragen lager dan 50 euro incl. worden niet terugbetaald.
 

5. Activiteiten

De activiteiten van time to Meet worden gecommuniceerd op de website. Bij elke activiteit wordt duidelijk vermeld wat er in de prijs inbegrepen is. time to Meet behoudt zich het recht voor om de inhoud van de activiteiten te wijzigen indien dit aan de orde zou zijn. time to Meet doet dit, waar mogelijk, met voorafgaande kennisgeving aan de ingeschreven deelnemers. time to Meet is niet verantwoordelijk voor onaangekondigde en onvoorziene wijzigingen aan de activiteit op de dag zelf, bijvoorbeeld ten gevolge van extreme weersomstandigheden of eenzijdige beslissingen door de partnerorganisaties waarmee time to Meet werkt. Ongeacht of de wijzigingen aan de activiteit aangekondigd of niet aangekondigd werden, zal time to Meet er steeds naar streven om de gewijzigde activiteit van eenzelfde waarde en kwaliteit te laten zijn als de oorspronkelijke gecommuniceerde activiteit. 
 

6. Diefstallen en Verzekeringen

time to Meet is niet verantwoordelijk voor diefstallen m.b.t. de leden, noch voor schade die door haar leden berokkend wordt aan derden of lichamelijke ongevallen die door de leden zelf worden geleden. Voor deze diverse zaken doen de leden beroep op de eigen verzekeringen. Wanneer er voor een specifieke activiteit een speciale verzekering inbegrepen is, wordt dit vermeld bij de activiteit.


7. Geschillen

Bij onenigheid en geschillen opteert time to Meet er eerst voor om een open gesprek aan te gaan ten einde de geschillen op te lossen en een positief resultaat te bekomen voor beide partijen. Indien de geschillen van dergelijke aard zijn dat er juridische stappen dienen ondernomen te worden, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brugge bevoegd. 

© 2018 Alle rechten voorbehouden time to Meet